A Solution for your life and other…..

RSSI Total

บริษัท ส่งเสริมอุตสาหกรรมชนบท จำกัด
(Rural Small Scale Industry Development Co.,Ltd. : RSSI)

เป็นหน่วยงานที่หารายได้สนับสนุนกิจกรรมด้านการพัฒนาสังคมให้แก่
สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน (Population and Community Development Association : PDA) ซึ่งเป็นหน่วยงานองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ ดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ประชากรในเขตชนบทและเขตเมือง กิจกรรมที่สำคัญได้แก่ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาศักยภาพของสตรีและเด็ก สนับสนุนทุนการศึกษา การพัฒนาแหล่งน้ำดื่ม- น้ำใช้ และแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร การส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้ประชาชนในชนบท งานวางแผนครอบครัว และการสาธารณสุขมูลฐาน การสร้างความเข้าใจเรื่องโรคเอดส์ การส่งเสริมประชาธิปไตย ฯลฯ

 

ab1_1 ab2_1 ab3_1
ab4_1 ab5_1 ab6_1
ab7_1 ab8_1 ab9_1
ab11_1 ab12_1 ab13_1
บริษัท ส่งเสริมอุตสาหกรรมชนบท จำกัด

ประกอบภารกิจ 4 ด้านได้แก่

1. ด้านการท่องเที่ยว
ดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนด้านการท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ โดยบริษัทรับจัดนำเที่ยว แบบแพคเกจทัวร์ในความต้องการเฉพาะตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป หรือเดินทางแบบหมู่คณะ กรุ๊ปทัวร์ กรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยว  ในราคาเป็นกันอย่างและมีคุณภาพ

  

2. ด้านการศึกษา
แนะแนวการศึกษาต่อประเทศอังกฤษ General English, Summer Camp เป็นกิจกรรมด้านการศึกษาของบริษัทฯ ที่จะช่วยให้นักเรียนไทยได้มีโอกาสเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ในโรงเรียนสอนภาษาชั้นนำในสหราชอาณาจักร
uk1uk3

3.ด้านสุขภาพ
เพื่อสุขภาพที่ดีและชีวิตที่ยืนยาว สามารถกรองน้ำให้สะอาดและปรับค่าความต่างของน้ำให้มีคุณสมบัติมากกว่าน้ำสะอาดจากเครื่องกรองน้ำทั่วไป มีส่วนป้องกันโรคร้ายต่างๆ ได้ เช่น โรคหัวใจ โรคมะเร็ง และปรับสมดุลให้กับร่างกายได้มากว่า

4.ด้านสิ่งแวดล้อม
โดยการใช้ผลิตภัณฑ์ไคโตซานซึ่งเป็นสารธรรมชาติที่มีลักษณะโดดเด่นเฉพาะตัว คือ ที่เป็นวัสดุชีวภาพ  ย่อยสลายตามธรรมชาติ มีความปลอดภัยในการนำมาใช้กับมนุษย์ ไม่เกิดผลเสียและปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม

slide-chitosan

RSSI Education & Travel

เป็นหน่วยงานในเครือข่ายของบริษัท ส่งเสริมอุตสาหกรรมชนบท จำกัด (Rural Small Scale Industry Development Co.,Ltd : RSSI) และได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการท่องเที่ยว เลขที่ 11/06506 ปี พ.ศ.2554 มีภารกิจ 2 ด้าน ได้แก่

1. ด้านการศึกษา ให้คำปรึกษาและขัอมูลสำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อประเทศ ในสหราชอาณาจักร

            2. ด้านท่องเที่ยว ดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนด้านการท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ

tr3_1 tr3_2 tr3_3
แนะแนวการศึกษาต่อประเทศอังกฤษ General English, Summer Camp
รับจัดทัวร์อังกฤษ, มาเก๊า – จูไห่, เกาหลี, ญี่ปุ่น, จีน, ฮ่องกง
รับจัดทัวร์กรุ๊ปเหมา ทั้งในและต่างประเทศ